Водопроводна инсталация

Водопроводна инсталация

Водопроводната инсталация в жилището се състои от поцинковани стоманени водопро­водни тръби или пропиленови тръби, съединителни части (фитинги) и различни видове арматури (спирателни кранове, вентили и др.). При многоетажните сгради водата достига до отделните етажи по вертикални клонове (щрангове), от които се прави отклонение към всеки апартамент. Диаметърът на водопро­водните тръби се определя в зависимост от провежданото количество вода, като мини­малният диаметър на отклонението за едно­фамилно жилище е 3/4 цола, а на разпределител­ните тръби вътре в жилището — ? цола.
Съвременните жилища имат най-често две водопроводни инсталации — за студена и за топла вода. Инсталацията за топла вода е свързана или към централно водоснабдяване с топла вода, или към домашен бойлер.
На водопроводното отклонение към жили­щето се поставя водомер. Пред и след него се монтират спирателни кранове за спиране на водата при ремонт на инсталацията. Вторият кран (този към жилището) трябва да има из­пускателно кранче за източване на водата от тръбите. На входа на водомера има мрежест филтър, който при по-продължителна експлоа­тация се затлачва от примесите във водата. За­това ако се забележи трайно спадане на наля­гането на водата, трябва да се провери този филтър и ако е запушен, да се почисти.
Водопроводните тръби се съединяват по­между си чрез следните съединителни части:
муфа - за последователно съединяване на две тръби;
коляно (с вътрешна резба от двете страни или с вътрешна резба от единия край и външ­на от другия) - за съединяване на две тръ­би под прав ъгъл;
тройник - за направа на отклонение в ед­на посока;
кръстачка - за направа на две отклоне­ния в две противоположни посоки;
нипел - за съединяване на две части с вътрешна резба, например тройник с обикно­вено коляно;
нипел-намалител с вътрешна и външна резба - за съединяване на тръби или съедини­телни части с различен диаметър.
Произвеждат се и други съединителни час­ти, като коляно 45 градуса, коляно-намалител, муфа с дясна и лява резба и др. Тапата и капата служат за запушване на тръбопроводи, за­вършващи съответно с вътрешна или с външ­на резба.
Тръбите и съединяващите ги части имат дясна резба и затова съединенията им се при­тягат чрез въртене по посока на часовникова­та стрелка. Инсталацията се изгражда чрез последователно съединяване на тръбите, като се започне от водомера.
За да могат впоследствие да се демонтират бойлерите и някои други уреди, те се свързват към водопроводната мрежа посредством холендри.
Холендерът се състои от две тела, най-често с вътрешна резба, които се притя­гат помежду си с гайка. Между тези тела се поставя готов каучуков уплътнител или ако такъв няма, се изрязва уплътнител от тънък гьон или гума. Холендри се използват и когато трябва да се подмени част от тръба или да се направи отклонение в съществуваща инсталация, без да се разглобява целият водопровод.
Възвратният вентил пропуска во­дата само в една посока, означена върху. него със стрелка, и при монтирането му тази посо­ка трябва да се спазва. Използва се при мон­тажа на бойлери, при свързване на инстала­цията за топла вода с тръбите за студена вода (за да не може студената вода да прониква в тръбите за топла вода) и в някои други слу­чаи.
Подобни теми: Съединяване на водопроводни тръби | Ремонт на водопроводни кранове | Тоалетно казанче | Съединяване на тръби от PVC | Възвратни клапани |
ДОМАШЕН МАЙСТОР | ТРЪБОПРОВОДИ | contact: онлайн форма за КОНТАКТ